Opposite Words in Hindi विलोम शब्द

Opposite Words in Hindi

Opposite Words in Hindi विलोम शब्द

शब्दविलोम
साक्षरनिरक्षर
रक्षकभक्षक
लिखितमौखिक
विधिनिषेध
ईश्वरअनीश्वर
सगुणनिर्गुण
शीत उष्ण
क्रयविक्रय
देशीविदेशी
वरदानअभिशाप
नूतन पुरातन
शोकहर्ष
 इच्छाअनिच्छा
अक्रुरक्रुर
नित्यअनित्य
अग्रिमअन्तिम
निर्जलअजल
ग्रहणअर्पण
उपेक्षाअपेक्षा
सनाथअनाथ
उन्नतअवनत 
आदरअनादर
अतिवृष्टि  अनावृष्टि
अभिज्ञअनभिज्ञ
सदोषअदोष
दीर्घायुअल्पायु
पुरातनअधुनातन
बहुज्ञअल्पज्ञ
बाह्यअंतर
इतिअथ
दीर्घकालीनअल्पकालीन
मर्त्यअमर
अनभ्यस्तअभ्यस्त
उदयअस्त
कनिष्ठवरिष्ठ
उदात्तअनुदात्त
उन्नतिअवनति
उत्कृष्ट निकृष्ट
उत्तरायणदक्षिणायन
अस्ताचलउदयाचल
उधमनिरुद्ध
ऊपरनीचे
उत्तरदक्षिण
उत्थानपतन
उपचारअनुपचार
अधोगामीउर्ध्वगामी
उच्चनीच
एकअनेक
उपसर्गप्रत्यय
उग्रसौम्य
उद्यमविनय
उत्तममध्यम
उर्वरअनुर्वर बंजर
ऐतिहासिकअनैऐतिहासिक
कठिनसरल
क्रमव्यतिक्रम
क्रूरअक्रूर
कठोरकोमल
ओजस्वीनिस्तेज
कृत्रिमप्राकृत
औपचारिकअनौपचारिक
उचितअनुचित
उपन्यासएकांकी
कलआज
कुपूतसपूत
कर्मण्यअकर्मण्य
बेकारमहत्त्व
शूद्रस्वर्ण
भूगोलखगोल
गुप्तप्रकट
खेदप्रसन्नता
गुणअवगुण
गुरु लघु
गरीबअमीर
बाहरघर
क़ानूनीगैरकानूनी
कान्तकांता
कमीबेशी
काम आराम
कालागोरा
प्रशंसाकुत्सा
क्रेता विक्रेता
क्रोध क्षमा
कमजोरताकतवर
खुशनसीबबदनसीब
 क्रूर अक्रूर
कनीय वरीय
 कन्यावर
कुकृतिसुकृत्य
कलआज
कार्यअकार्य
खोलनाबांधना
खुशगमगीन
खुलाबंद
कठिनाई सरलता
केंद्रितविकेन्द्रित
दूर केकरीबी
कभी–कभीअक्सर
प्रकट गूढ़
सहीगडबड
गजबसामान्य
निर्दयीदयालु
गोरक्षक गोभक्षक
अँधेराचाँदनी
अदेयदेय
अगठितगठित
गंधदायकगंधाहारक
निर्विरोधगतिरोध
गणनीयअगणित
गठियानाखोलना
गंधीलासुगंधित
 गंभीर सहज
निश्चिंतचिंतित
घनेरा नगण्य
घमासानसामान्य
 घमंड विनय
गंभीरचपल
प्रकाश छाया
संकरीचौड़ी
 कनिष्ठज्येष्ठ
जीवनमरण
भाटाज्वार
स्थलजल
महलझोंपड़ी
चेतन जड़
सच झूठ
तमज्योति
तरलठोस
प्रकाशतिमिर
गर्मठंडा
निकासप्रवेश
ग्रामीणनागरिक
स्वकीयापरकीया
 सगुणनिर्गुण
 वंघनिंघ
ग्रामनगर
छलीनिश्छल
नारीनर
सजीवनिर्जीव
सरसनीरस
अनैतिकनैतिक 
अंतिम प्रारंभिक
सांयप्रात:
प्रतीचीप्राची
विहित निषिद्ध
सदयनिर्दय
नवीनप्राचीन 
पश्चिमपूर्व
सूखाग्रस्तबाढ़ग्रस्त
फूलना मुरझाना
 गंधाहारकगंधदायक
सिलसिलेवारगड्मड
 गंधीलासुगंधित
गतिमान स्थिर
 गण्य नगण्य
खगोल भूगोल
खरीदनाबेचना
पानागँवाना
 गणनीय अगणित
 गदरशांति
चल अचल
छलीनिश्चल
चेतनअचेतन
चाहाअनचाहा
चिरअचिर
चोर साधु
 चंचल स्थिर
आसक्तअनाशक्त
कृष स्थूल
जागरणशयन
 तरलठोस
मूकवाचाल
आस्थाअनास्था
उपकारअपकार
स्वस्थरुग्ण
 शाश्वतक्षणिक
अकालसुकाल
अच्छाबुरा
सक्रियनिष्क्रय
सपूत कपूत
अल्प अधिक
 अतुकान्त तुकान्त
 इतिअथ
अनाहूत आहुत
बहिरंगअन्तरंग
देयअदेय
प्राचीनअर्वाचीन
निरालम्बअवलम्ब
उपकारअपकार
भिज्ञअनभिज्ञ
सध्दर्मअधर्म
ग्राह्यअग्राह्य
विरक्तअनुरक्त
प्रूर्णिमाअमावस्या
पूर्णतःअंशतः
अपेक्षित अनपेक्षित
असलीनकली
अन्तरंगबहिरंग
अवरप्रवर
 वितलअतल
पासदूर
ऋणात्मकधनात्मक
कुटिलसरल
उधारनगद
उद्घाटनसमापन
उन्मीलननिमीलन
उऋणऋण
उपस्थितअनुपस्थित
उत्तीर्णअनुत्तीर्ण
उन्मुखविमुख
उदयअस्त
गमनआगमन
निम्नउच्च
उत्साह निरुत्साह
उपयुक्तअनुपयुक्त
अनुपमाउपमेय
उत्कर्षविकर्ष
उपयोगदुरुपयोग
उचितअनुचित
उपायनिरुपाय
एकाग्रचंचल
एकत्रविकिरण
एककेअनेक
क्रोधक्षमा
ज्येष्ठकनिष्ठ
कायरनिडर
ऐश्वर्यअनैश्वर्य
एकल बहुल
एकताअनेकता
ऐहिकपारलौकिक
एड़ीचोटी
कृष्णशुक्ल
कुरूपसुंदर
दंडक्षमा
क्षमाक्रोध
खंडन मंडन
मुक्तग्रस्त
बंदखुला
गोचरअगोचर
गद्यपद्य
ग्रामविशिष्ट
क्रियाप्रतिक्रिया
कुमार्गसुमार्ग
बीचकिनारा
 कोपकृपा
कुपुत्रीसुपुत्री
कच्चापक्का
कमज्यादा
काबिलनाकाबिल
 कायर  निडर
 खरीद बिक्री
खीजनारीझना
खलसज्जन
खद्यअखाद्य
खिलनामुरझाना
खंडनमंडन
कुख्यात विख्यात
कदाचार सदाचार
बदबूखुशबू
खुशकिस्मतबदकिस्मत
खराखोटा
खगोलभूगोल
घरेलूबाहरी
बेचनाखरीदना
गौण  प्रमुख प्रधान
गाड़ना उखाड़ना
गाढ़ापतला
ग्रहणत्याग
चालाकबेवकूफ
ग्रासमोक्ष
रुखड़ाचिकना
चमकहीनचमकदार
 घटाव जोड़
गठीलाढीला
स्थिरगतिमान
 गण्यनगण्य
घटियाबढ़िया
 गड्मडसिलसिलेवार
पानागँवाना
 धूपछांह
 गदरशांति
 पलघंटा
घाटीपर्वत
घोषितअघोषित
बड़ा छोटा
कैदछूट
पालतूजंगली
जन्ममृत्यु
विजातीय जातीय
सरलजटिल
हारजीत
स्थावरजंगम
 पराजयजय
जातिकुजाति
सुषुप्तजाग्रत
चढना ढलना
संकोचीढीठ
स्त्री पुरुष
अप्रभावितप्रभावित
परिचितअपरिचित
कुपोषणपोषण
अंत प्रारम्भ
पदावनतिपदोन्नति
सदयनिदय 
विधिनिषेध
दासप्रभु 
नित्यअनित्य
सामान्यप्रमुख
अनामनाम
स्वर्गनरक
बदनेक
मोटापतला
सकामनिष्काम
अवसादप्रसाद 
 भृत्यप्रभु
कुलटापतिव्रता
भलाईबुराई
कठिनाईसरलता
करीबीदूर के
कुख्यातविख्यात
गठीलाढीला
 केंद्रित विकेन्द्रित
कुकृति सुकृत्य
सदाचारकदाचार
कभी–कभीअक्सर
गतिरोध निर्विरोध
 गंभीर सहज
चढ़ाव उतार
अछूतछूत 
चिन्मय अचिन्मय
चोरपुलिस
 चतुर मूर्ख
चाहअनचाह
चिरन्तर नश्वर

Hindi Sanyukt Akshar

Symbol Name in Hindi

Opposite Words in Hindi

Suraj Ka Paryayvachi Shabd

Do Akshar Wale Shabd


close